Õiguslik märkus

Õiguslik märkus

Alljärgnev kirjeldab veebilehe www.plasmalab.ee kõigile külastajatele kehtivaid õiguslikke norme. Seda veebilehte külastades kohustute te tingimusteta aktsepteerima ja järgima siintoodud reegleid, norme ja tingimusi.

Intellektuaalne omand

Käesoleva veebilehe on koostanud PlasmaLab OÜ (edaspidi PlasmaLab). Iga esitatud materjal, sealhulgas kogu teksti-, pildi- ja videomaterjal, kaubamärgid, logod ja toodete nimed, mis on postitatud veebileheküljele aadressiga www.plasmalab.ee (edaspidi "veebileht"), on kaitstud intellektuaalse omandi suhtes kohaldatavate seadustega ja on PlasmaLabi omand või seda kasutatakse antud volituse alusel.

Ühtki materjali veebilehelt ei tohi kopeerida, taasesitada, muuta, täiustada, taasavaldada, üles laadida, moonutada, üle kanda või levitada ühelgi viisil ega mistahes moel, täielikult või osaliselt ilma PlasmaLabi eelneva kirjaliku nõusolekuta. Ainsad lubatud koopiad on isiklikuks mitte-äriliseks koduseks kasutamiseks.

Järgnev märge peab olema kõikidel veebilehe kogu sisu või selle osade koopiatel: "COPYRIGHT 2017. PlasmaLab OÜ. ALL RIGHTS RESERVED".

Kogu visuaalset kujundust, mis moodustab veebilehe või sisaldub selles, ei tohi moonutada, muuta või kahjustada ühelgi viisil ühelgi juhul.

PlasmaLabil on õigus rakendada õiguslikke meetmeid oma intellektuaalse omandi õiguste mistahes rikkumiste suhtes.

Teabe olemus

Veebilehel toodud teavet, eriti tervisevaldkonda puudutavat, ei tohi käsitleda üleskutsena selle teabe kasutamiseks ravimisel. Toodud teave omab ainult informatiivset sisu ja eesmärki ja seda ei tohi tõlgendada agiteerimise või avaliku pakkumisena ning see ei kujuta endast pakkumist tellida, osta või jagada veebilehel esitatud tooteid või teenuseid.

Veebilehele postitatud veebilehe sisuga seotud ekspertarvamused või PlasmaLabi toodete või teenuste kasutajate isiklikud kogemused kujutavad endast ainult vastava eksperdi või kasutaja arvamust, mis ei pruugi ühtida PlasmaLabi arvamusega. PlasmaLab ei vastuta sellistes materjalides sisalduva mistahes teabe õigsuse ja täielikkuse eest.

Veebileht sisaldab teavet tervise, vaimse ja kehalise vormi ning tervisevaldkonna toodete ja teenuste kohta. Käesolevat teavet esitatakse ainult informatiivsel eesmärgil ning see ei ole mõeldud asendama teie arstilt saadud soovitusi. Veebilehe tooted, teenused ja informatsioon on kasutatav ainult kasutaja vabal valikul ja riisikol. PlasmaLab ei võta vastutust võimalike kahjustuste eest, mis tulenevad veebilehel esitatud toodete ja teenuste või teabe kasutamisest või võimalikust väärkasutamisest.

Liidesed teistele internetilehekülgedele

PlasmaLab ei vastuta ühegi internetilehekülje eest, millele te suundusite käesoleva veebilehe kaudu. Meil puuduvad võimalused kontrollida nende PlasmaLabist täielikult sõltumatute kolmandate osapoolte internetilehekülgede sisu. Liides veebilehe ja mistahes kolmanda osapoole internetilehekülje vahel ei tähenda mingil juhul, et PlasmaLab annab kolmanda osapoole internetilehekülje sisule oma heakskiidu või määrab selle kasutusviisi.

Kasutaja vastutab vajalike ettevaatusabinõude rakendamise eest, et vältida veebilehe nakatumist viiruse või mistahes muu pahavaraga.

Välised internetileheküljed võivad sisaldada liideseid (hüperlinke) veebilehele. Ühtki sellist hüperlinki ei tohi installeerida ilma PlasmaLabi otsese eelneva kirjaliku nõusolekuta. Ühelgi juhul ei vastuta PlasmaLab ühelgi viisil juurdepääsu puudumise eest sellistele välistele internetilehtedele ning PlasmaLab ei vaata üle, ei kontrolli ega kinnita sisu, reklaame, tooteid ja muid materjale, mis on nendel  internetilehekülgedel või milleni pääseb nende kaudu, ega vastuta nende eest.

Isikuandmed ja muu teave

PlasmaLab ei avalda ühelegi kolmandale osapoolele isiklikku teavet teie kohta, mida te võite olla edastanud PlasmaLabi toote või teenuse tellimisel või ostmisel või e-kirjaga. Seda teavet kasutatakse ainult teile toodete edastamiseks või teenuse osutamiseks või teile vastamiseks kõige tõhusamal võimalikul viisil.

Vastavuses Isikuandmete kaitse seadusega on teil õigus pääseda ligi kõikidele oma isikuandmetele, neid muuta, parandada ja keelustada, nõudes seda elektroonselt aadressil info@plasmalab.ee

Veebileht ei ole kavandatud vastu võtma mistahes konfidentsiaalset (salajast) teavet, mida te võite sisestada. Selle tulemusel ei käsitleta kogu teie poolt veebilehele edastatud teavet (välja arvatud eelpoolkirjeldatud isikuandmed) mistahes kujul (dokumendid, andmed, joonised, küsimused, soovitused, ideed, märkused vm) mingil juhul konfidentsiaalsena. Selle tulemusel tähendab andmete meile edastamise akt õiguste andmist meile andmete kasutamiseks, taasesitamiseks, levitamiseks, muutmiseks või edastamiseks.

Vastutuse piirid

PlasmaLab rakendab kõiki meetmeid oma võimaluste piires, et tagada veebilehe vahendusel edastatava teabe õigsus ja kaasajastatus, samas ei saa PlasmaLab täielikult garanteerida veebilehel avaldatava teabe täpsust, kaasajastatust või ammendavust. Veebilehe materjalid on esitatud “nagu on”, ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita esitatud sisule.

Selle tulemusel ei vastuta PlasmaLab alljärgneva eest:

  • mistahes ebatäpsus või ebaõigsus veebilehel olevas teabes;
  • kolmanda osapoole kuritegeliku sissetungi tulemusel veebilehel oleva teabe muutustest tulenev mistahes kahju;
  • üldisemalt mistahes otsene või kaudne kahju, sõltumata selle põhjusest, algupärast, olemusest ja tulemitest, kui see on tingitud juurdepääsust või selle puudumisest veebilehele, veebilehe kasutamisest, kaasaarvatud mistahes kahju või viirus või pahavara, mis võib nakatada teie arvutisüsteemi või mistahes muud seadet ja/või veebilehel otseselt või kaudselt edastatava teabe usaldamine ja kasutamine.

Õiguslik raamistik

Veebilehe ja selle sisu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust. Mistahes õiguslik vaidlus veebilehe ja selle sisu suhtes kuulub lahendamisele Eesti Vabariigi kohtus.

Veebilehe väljaandja

PlasmaLab OÜ, Lillevälja 14, Tallinn 13522

Vastutav toimetaja

Peeter Kiloman, PlasmaLab OÜ juhataja

Veebilehe majutus

Digital Ocean, Inc., 101 Ave of the Americas, New York, United States.

Telia Eesti AS, Valge 16, Tallinn 19095

▲ Tagasi üles